تحلیل سازه های 2

سری  هشتم تمرینات تحلیل سازه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات روز امتحان پایان ترم خواهد بود. سری هشتم تمرینات تحلیل سازه ۲ فرمت حل مسائل  

جمعه 28 دسامبر 2012 -- 18:21 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری هشتم تحلیل سازه های ۲ بسته هستند

سری  هفتم تمرینات تحلیل سازه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱ خواهد بود. سری هفتم تمرینات تحلیل سازه ۲ فرمت حل مسائل  

پنج‌شنبه 6 دسامبر 2012 -- 21:34 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری هفتم تحلیل سازه های ۲ بسته هستند

سری  ششم تمرینات تحلیل سازه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۱ خواهد بود. سری ششم تمرینات تحلیل سازه ۲ فرمت حل مسائل

پنج‌شنبه 29 نوامبر 2012 -- 17:45 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری ششم تحلیل سازه های ۲ بسته هستند

سری دوم و سوم تمرینات تحلیل سازه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این دو سری از تمرینات شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۱ خواهد بود. سری چهارم تمرینات تحلیل سازه ۲ سری پنجم تمرینات […]

شنبه 6 اکتبر 2012 -- 23:54 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری دوم و سوم تحلیل سازه ۲ بسته هستند

نظر به اینکه مطالب مربوط به یادآوری  ترسیم منحنی های لنگر خمشی و نیروی برشی به روش جدید و مورد نیاز در این درس بوده و از طرفی در این ترم وقت بسیار محدود است، لذا مطالب به صورت جزوه به همراه تمرینات مربوط در ذیل قرار داده شده است. لذا دانشجویان محترم ضمن مطالعه […]

پنج‌شنبه 27 سپتامبر 2012 -- 17:15 | دیدگاه‌ها برای درس و تمرین تحلیل سازه های ۲ بسته هستند