تاریخ های تحویل پروژه اجرای سازه های بتنی

تاریخ تحویل پروژه های اجرای سازه های بتنی را می توانید در ادامه مطلب دریافت نمایید

دانشجویانی که تا کنون پروژه خود را مشخص نکرده اند، در حال حاضر امکان تعیین تاریخ جدید فراهم نیست و لازم است پس از اتمام تحویل پروژه ها تاریخ جدید برایشان تعیین گردد، همچنین تعیین تاریخ جدید با کسر ۱ نمره خواهد بود.

شماره دانشجویی تاریخ
۸۹۱۲۱۴۷۶
۹۰۱۲۱۴۲۰
۹۰۱۲۱۴۲۱ ۲ آذر
۹۰۱۲۱۴۴۳ ۲ آذر
۹۱۱۲۱۴۰۰۳ ۱۶ آذر
۹۲۱۲۱۳۰۰۱ ۲۳ آذر
۹۲۱۲۱۳۰۰۲ ۲۳ آذر
۹۲۱۲۱۳۰۰۳ ۲۳ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۱ ۲۵ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۰۲ ۹آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۳ ۱۶ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۴ ۹آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۵ ۱۸ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۰۶ ۳۰ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۷ ۳۰ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۰۸
۹۲۱۲۱۴۰۰۹
۹۲۱۲۱۴۰۱۰ ۳۰ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۱۱ ۱۶ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۱۲ ۱۶ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۱۳ ۹آذر
۹۲۱۲۱۴۰۱۴ ۳۰ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۱۵ ۱۸ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۱۶ ۱۸ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۱۷
۹۲۱۲۱۴۰۱۸
۹۲۱۲۱۴۰۱۹ ۳۰ آذر
۹۲۱۲۱۴۰۲۰
۹۲۱۲۱۴۰۲۱
۹۲۱۲۱۴۰۲۲ ۲۵ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۲۳
۹۲۱۲۱۴۰۲۴
۹۲۱۲۱۴۰۲۵
۹۲۱۲۱۴۰۲۶ ۱۸ آبان
۹۲۱۲۱۴۰۲۷
نظری ۲۵ آبان
دیدگاه ها مسدود است.